Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 20 days 1 hour
Memòria lliure del sistema 4955/9673 MB (free/total)
Aquesta web fa servir Cumulus (1.9.4-b1099) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 20 days 1 hour.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
21/09/2020 20:08
Cumulus realtime Actual 0:00:09 21/09/2020 20:08
Cumulus FTP Actual 0:00:06 21/09/2020 20:08
Cumulus weather data Actual 0:00:52 21/09/2020 20:08
Cumulus NOAA report Actual 20:07:50 21/09/2020 00:01